ການບໍລິການ

ຂໍ້ມູນບັນຊີ

ຂໍ້ມູນທະນາຄານ AITE

ບັນຊີ AITE USD

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ JIANGXI AITE MASS Transfer TECHNOLOGY CO., LTD
ໝາຍເລກບັນຊີ: 2022 5075 4379
ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນສາຂາປິ່ງຊຽງ
ທີ່ຢູ່ທະນາຄານ: 60 ເມືອງ​ຢູ​ເຈີ້ນ​ເບ​ລູ​ປິງ​ຊ່ຽງ, ຈ່ຽງ​ຊີ, ປະ​ເທດ​ຈີນ
ລະຫັດ SWIFT: BKCHCNBJ550

ບັນຊີ AITE EUR

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ JIANGXI AITE MASS Transfer TECHNOLOGY CO., LTD
ໝາຍເລກບັນຊີ: 1932 5075 6527
ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນສາຂາປິ່ງຊຽງ
ທີ່ຢູ່ທະນາຄານ: 60 ເມືອງ​ຢູ​ເຈີ້ນ​ເບ​ລູ​ປິງ​ຊ່ຽງ, ຈ່ຽງ​ຊີ, ປະ​ເທດ​ຈີນ
ລະຫັດ SWIFT: BKCHCNBJ550